نمایندگان خدمات پس از فروش گرامی

احتراماً از آنجا كه ما معتقديم رشد و حيات ما مرهون وجود شما نماینده عزيز مي باشد لذا آگاهي از نقطه نظرات شما و انطباق خود را با آن بعنوان عامل اصلي رشد و توسعه شركت مي دانيم. در پرسشنامه حاضر سعي بر آن است كه به اين آگاهي دسترسي يابيم. اميد است كه ما را در انجام اين امر ياري فرمائيد‌.

با تشکر

مدیر عامل شرکت درسا

مشخصات نماینده خدمات پس از فروش

نماینده خدمات پس از فروش:

1-میزان رضایت از زمان تامین قطعات
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
2-میزان رضایت از دستمزد نصب
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
3-میزان رضایت از دستمزد تعمیر
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
4-میزان رضایت از قیمت قطعات
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
5-میزان رضایت از کیفیت ارتباطات پرسنل سازمان با نماینده
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
6-میزان رضایت از برگزاری دوره های آموزشی فنی و ارتباطی توسط سازمان
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code