مصرف کننده گرامی

احتراماً از آنجا كه ما معتقديم رشد و حيات ما مرهون وجود شما مصرف کننده عزيز مي باشد لذا آگاهي از نقطه نظرات شما و انطباق خود را با آن بعنوان عامل اصلي رشد و توسعه شركت مي دانيم. در پرسشنامه حاضر سعي بر آن است كه به اين آگاهي دسترسي يابيم. اميد است كه ما را در انجام اين امر ياري فرمائيد‌.

با تشکر

مدیر عامل شرکت درسا

مشخصات مصرف کننده:

محصول:

1-میزان رضایت از بسته بندی محصول
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
2-میزان رضایت از طراحی محصول
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
3-میزان رضایت از عملکرد محصول
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
4-میزان رضایت از دوام و ماندگاری محصول
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم

خدمات پس از فروش (نصب ، راه اندازی ، آموزش و تعمیر):

1- میزان رضایت از مدت زمان رسیدگی به درخواست شما
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
2-میزان رضایت از نحوه برخورد سرویسکار
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
3-میزان رضایت از هزینه دریافت شده
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
4-میزان رضایت از مهارت سرویس کار
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم

مخصوص کاربران اینترنتی

1-میزان رضایت از مدت زمان تحویل محصول
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
2-میزان رضایت شما از فرآیند خرید اینترنتی
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code