نمایندگان خدمات پس از فروش گرامی

احتراماً از آنجا كه ما معتقديم رشد و حيات ما مرهون وجود شما نماینده عزيز مي باشد لذا آگاهي از نقطه نظرات شما و انطباق خود را با آن بعنوان عامل اصلي رشد و توسعه شركت مي دانيم. در پرسشنامه حاضر سعي بر آن است كه به اين آگاهي دسترسي يابيم. اميد است كه ما را در انجام اين امر ياري فرمائيد‌.

با تشکر
مدیر عامل شرکت درسا

مشخصات نماینده خدمات پس از فروش

کد نمایندگی

1-میزان رضایت از زمان تامین قطعات
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
2-میزان رضایت از دستمزد نصب
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
3-میزان رضایت از دستمزد تعمیر
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
4-میزان رضایت از قیمت قطعات
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
5-میزان رضایت از کیفیت ارتباطات پرسنل سازمان با نماینده
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
6-میزان رضایت از برگزاری دوره های آموزشی فنی و ارتباطی توسط سازمان
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code