مصرف کننده گرامی

احتراماً از آنجا كه ما معتقديم رشد و حيات ما مرهون وجود شما مصرف کننده عزيز مي باشد لذا آگاهي از نقطه نظرات شما و انطباق خود را با آن بعنوان عامل اصلي رشد و توسعه شركت مي دانيم. در پرسشنامه حاضر سعي بر آن است كه به اين آگاهي دسترسي يابيم. اميد است كه ما را در انجام اين امر ياري فرمائيد‌.

با تشکر
مدیر عامل شرکت درسا

مشخصات مصرف کننده

محصول

1-میزان رضایت از بسته بندی محصول
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
2-میزان رضایت از طراحی محصول
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
3-میزان رضایت از عملکرد محصول
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
4-میزان رضایت از دوام و ماندگاری محصول
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

خدمات پس از فروش (نصب ، راه اندازی ، آموزش و تعمیر):

1- میزان رضایت از مدت زمان رسیدگی به درخواست شما
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
2-میزان رضایت از نحوه برخورد سرویسکار
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
3-میزان رضایت از هزینه دریافت شده
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
4-میزان رضایت از مهارت سرویس کار
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

مخصوص کاربران اینترنتی

1-میزان رضایت از مدت زمان تحویل محصول
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
2-میزان رضایت شما از فرآیند خرید اینترنتی
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code